Implantaten ten behoeve van een enkeltandsvervanging of brugconstructie

U wordt verwezen door uw tandarts voor bespreking en beoordeling of een implantaat voor u mogelijk is.

1) De behandeling begint met een consult (intakegesprek)

Tijdens dit consult zal allereerst uw klacht en wens besproken worden. Tevens zal gevraagd worden naar de algemene gezondheid en uw medicijngebruik. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de behandeling en de duurzaamheid van een geplaatst implantaat.

U krijgt voorlichting over wat een implantaat precies is.

De conditie van uw gebit zal beoordeeld worden. Er zal beoordeeld worden of op de plaats waar het implantaat geplaatst moet worden voldoende bothoogte en breedte aanwezig is. Tevens zal er een overzichtsfoto van uw gebit en kaak gemaakt worden (OPT). Op deze foto kan de botkwaliteit, eventueel aanwezige botafwijkingen, de positie van de neusbijholte en de ligging van de zenuw in de kaak in kaart worden gebracht. Bij twijfel over voldoende botvolume kan besloten worden tot het maken van een 3-dimensionale foto (CBCT-scan). Dit zal eerst met u overlegd worden.

Na het vastleggen van alle benodigde informatie kan een behandelplan worden opgesteld.

Meestal kan een implantaat direct geplaatst worden, waarbij soms wel extra ingrepen nodig zijn. Maar het kan ook zijn dat uw kaakbot eerst verbreed of opgehoogd moet worden. Wanneer er meerdere behandelopties mogelijk zijn, zal dit uiteraard met u worden doorgenomen. U krijgt een zo volledig mogelijke kostenbegroting en toelichting hierop.

Wanneer u voldoende op de hoogte gesteld bent, beslist u of u een implantaatbehandeling wil laten uitvoeren. Indien u een implantaat wenst, zal er een nieuwe afspraak worden ingepland.

2) De behandeling

De meeste behandelingen variëren van 30 tot 60 minuten en zullen onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd. Na afschuiven van het tandvlees kan het kaakbot goed beoordeeld worden. Er wordt op de gewenste positie een gaatje geboord in het kaakbot. Hiervoor worden speciale boortjes gebruikt met in grootte toenemende diameter. Vervolgens wordt het implantaat heel langzaam in de kaak geschroefd. Meestal zit het implantaat direct voldoende vast en kan er een afdekschroefje (abutment) geplaatst worden. Het tandvlees wordt rond het afdekschroefje gehecht met oplosbare hechtingen (1-fase implantaat). Na 2 tot 3 maanden kan dan een kroon of brug geplaatst worden door uw tandarts.

Soms is het bot niet heel erg compact en dan kan het implantaat beter onder het tandvlees worden “verstopt”, zodat het rustig kan vastgroeien (2-fase implantaat). Dit duurt 2-4 maanden. Er zal dan een tweede behandeling nodig zijn, het zogeheten vrijleggen van het implantaat (bijna altijd zal dit vooraf al met u besproken zijn).

Ook is het soms nodig de kaak te verbreden rond het implantaat wanneer het kaakbot wat smal is. Hiervoor wordt vaak bot “uit een potje” gebruikt. Dit wordt dan bijna altijd met een speciaal membraan afgedekt. Meestal wordt in deze gevallen het implantaat eerst weer volledig afgedekt met tandvlees en later wordt het implantaat dan weer vrijgelegd (2-fase implantaat).

3) De genezingsfase

Een implantaat groeit vast in uw kaak doordat de botcellen als het ware in de poriën van het implantaat kruipen. Eerst zit het implantaat vast doordat het in de kaak geschroefd zit. Na enkele maanden is het implantaat echter als het ware “verlijmd” met uw bot. Pas dan kan het implantaat belast worden. U zult daarom enkele maanden geduld moeten hebben voordat de kroon of brug gemaakt kan worden. In de bovenkaak is het bot vaak wat zachter en duurt het wat langer voordat het implantaat volledig is vastgegroeid. Het gebruik van “kunstbot” tijdens het implanteren kan ook bepalend zijn voor de inhelingsfase die met u wordt afgesproken.

Meestal heeft u maar weinig postoperatieve klachten. De hechtingen lossen binnen enkele weken op. U krijgt een controle afspraak na 10-14 dagen voor beoordeling op goede wondgenezing. Er zal dan ook een controle röntgenfoto gemaakt worden.

4) Vervaardigen kroon/brug

Na de afgesproken genezingstijd van 2-4 maanden komt u bij ons terug voor klinische beoordeling van het implantaat. Voor beoordeling van de botgenezing rond het implantaat wordt opnieuw een röntgenfoto gemaakt.

Bij de 2-fase implantaatbehandeling zal onder plaatselijke verdoving een afdekschroefje (abutment) geplaatst worden op het implantaat. Dit is maar een korte ingreep.

Als het implantaat goed vastgegroeid blijkt, dan wordt u naar uw tandarts terugverwezen voor het vervaardigen van de kroon/brug.

5) Nazorg

U wordt 4-6 maanden na plaatsing van de kroon/brug door uw tandarts, nog 1x door ons opgeroepen voor een eindbeoordeling. Klinische beoordeling zal plaatsvinden en er wordt een röntgenfoto gemaakt om de conditie van het bot rond uw implantaat te controleren. Ook wordt zo gecontroleerd of de kroon goed op het implantaat geplaatst is.

Voor langdurig plezier van uw investering is het van groot belang dat u uw gebit, inclusief het implantaat, goed verzorgt. Het advies is om tenminste 2x per jaar naar uw tandarts of de mondhygiënist(e) te gaan voor controle.